AVG

AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) binnen EZV

De AVG-wetgeving is inmiddels in gebruik genomen. Als zwemvereniging hebben wij ook te maken met de omgang van persoonsgegevens.

Wat is AVG?

AVG vervangt de huidige Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en verandert daarmee van een landelijke in een Europese wet. De wet trad op 25 mei 2018 in werking. Letterlijk gaat AVG (in het Engels: ‘GDPR’) over de ‘bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens’.

Globaal komt de nieuwe wet op het volgende neer:

  • De privacy rechten van de eindgebruiker (bijvoorbeeld een lid, vrijwilliger of werknemer van je vereniging) worden uitgebreid
  • Organisaties krijgen meer verantwoordelijkheid voor het veilig verzamelen, opslaan en verwerken van persoonsgegevens
  • De wet geeft toezichthouders meer mogelijkheden voor handhaving

 Onderstaand wordt beschreven hoe EZV omgaat met het zorgvuldig hanteren van de AVG-wet.  De totstandkoming hiervan is in samenwerking gegaan met de KNZB

Toestemming vragen of informeren

Toestemming vragen en informeren zijn duidelijk verschillende zaken met verschillende consequenties. Een vereniging dient zijn leden te informeren over bijvoorbeeld een privacy statement. Dat betekent dat persoonsgegevens (conform statuten en reglementen) worden gedeeld met KNZB, de regio of organisatoren van wedstrijden. En dat foto’s in ons clubblad De Druppel en op de eigen website mogen worden geplaatst. Deze activiteiten zijn bij een (sport)club als normaal te beschouwen.

Omgang met beeldmateriaal 

Veel vragen gaan over wat wel en niet mag met foto’s en film. Als vuistregel kan men ervan uit gaan dat voor het maken en publiceren van wedstrijdbeelden geen toestemming nodig is, ook niet bij jeugdevenementen of bij herkenbare individuen. Dit valt onder vrijheid van meningsuiting. Omdat veel wedstrijden plaatsvinden in een besloten ruimte – alleen open water zwemwedstrijden niet – is het wel wenselijk kenbaar te maken dat er gefotografeerd of gefilmd wordt. Dat kan door de foto- en videocamera’s duidelijk in beeld te hebben. Het filmen of fotograferen beperkt zich niet tot de eigen club. Tenzij in een accommodatie het filmen of fotograferen is verboden, is het ook voor bezoekers niet toegestaan dit te doen.

Heimelijk filmen is niet toegestaan. Als een organisator het vermoeden heeft dat de persoon die filmt of fotografeert hier ongepaste bedoelingen mee heeft, zal EZV de persoon hierop aan te spreken en vragen zich te identificeren. Als een persoon niet afdoende kan uitleggen waarom hij/zij in het zwembad aan het filmen is, kan de toegang ontzegd worden.  

Mocht een lid van de Enkhuizer Zwemvereniging bezwaar hebben tegen publicatie van een foto van hem of haar, dan kan hij/zij of de ouders/verzorgers dit kenbaar maken bij het bestuur van de vereniging: ezv@zwembond.nl